Contact us

  • Postal Address
  • Kendriya Vidyalaya Crly Solapur Near Modi Railway Gate , Modi Solapur- 413001
  • State:-
  • MAHARASHTRA
  • Parliamentary Constituency:-
  • SOLAPUR
  • Phone No
  • 0217 2992089
  • E-mail of Principal
  • kvsolapur1@gmail.com